Články, rady a tipy » REKLAMACE PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2014

REKLAMACE PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2014 - ZMĚNY V KOSTCE:
Reklamace zboží od 1. 1. 2014 – aspekty související s rekodifikací soukromého práva.

Nákup zboží a právní vztahy s tím související jsou nejfrekventovanějšími právními vztahy, do nichž každý z nás vstupuje, a to nejčastěji v pozici spotřebitele. Také proto patří mezi oblasti, které v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zaslouží zvláštní pozornost, oblast reklamace zboží. Autorka tohoto textu je po prostudování příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“) přesvědčena, že nová úprava reklamace zboží se vztahuje i na zboží nakoupené před 1. 1. 2014 a taktéž že záruka zůstane v prakticky stejném rozsahu, jak tomu bylo doposud.

Zákonná záruka za zboží nakoupené spotřebitelem v obchodě je obsažena v § 2165 novéno občanského zákoníku, přičemž platí, že „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Výjimku z tohoto pravidla činí například zboží kupované s určitou vadou, opotřebované zboží či zboží, u nějž je z povahy věci tak dlouhá záruka vyloučena (srov. § 2167 nového občanského zákoníku).

Zaužívaný pojem „shoda s kupní smlouvou“ nahradil pojem „jakost při převzetí“, přičemž stále platí, že zboží při převzetí musí odpovídat vlastnostem sjednaným v kupní smlouvě, očekávaným (např. v souvislosti s reklamou) nebo obvyklým.

Nadále platí, že pokud se vada věci projeví v prvních 6 měsících od zakoupení, existovala již v době zakoupení a kupující tak může požadovat výměnu věci (§ 2161 odst. 2 nového občanského zákoníku), vyjma závad, kdy by taková výměna byla z povahy věci  neúměrná (např. výměna baterie), pak má kupující nárok na bezplatné odstranění vady (§ 2169 nového občanského zákoníku).
_

Nároky kupujícího v případě zakoupení vadného zboží.
Stejně jako doposud platí, že vadné zboží lze:
 • vyměnit,
 • poskytnout slevu z kupní ceny či
 • od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné,  spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít  slevu z kupní ceny.
Nároky kupujícího v souvislosti s pořízením vadného zboží nyní závisí na tom, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy (doposud se nároky z odpovědnosti za vady zkoumaly ve vztahu k jejich odstranitelnosti opravou). Podstatnost porušení smlouvy je odvislá od hodnocení, zda by při vědomí takové vady spotřebitel kupní smlouvu měl zájem uzavřít.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel  vybrat mezi:
 • odstoupením od kupní smlouvy,
 • slevou, či
 • výměnou za nové bezvadné  zboží, a může dokonce trvat i na
 • opravě

a je nutné, aby požadovaný způsob nápravy byl uveden bez zbytečného odkladu (nejlépe hned při uplatnění reklamace).  
Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě nebo je vad více najednou, může kupující  požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení  peněz.

Zásadní změnou podle nového občanského zákoníku je skutečnost, že po výměně reklamovaného zboží za nové  bezvadné neběží nová dvouletá záruka, což je okolnost, kterou je třeba brát v potaz při úvaze, který z nároků kupujícího uplatnit.

Nadále taktéž platí, že zkrátit záruční dobu lze pouze u prodeje zboží již použitého, v ostatních případech se k takovému ujednání nepřihlíží, stejně tak nadále platí, že pokud je poskytnuta (smluvena) záruka delší, platí doba stanovená výrobcem či prodejcem (nároky z odpovědnosti za vady je v případě delší záruky nutné uplatnit u toho, kdo delší záruku poskytl, tedy buď u prodejce, nebo u výrobce).

 
VŠE O REKLAMACI A PODMÍNKÁCH VRÁCENÍ VADNÉHO ZBOŽÍ
(autor textu MUDr. Zbyněk Mlčoch)
Záruční doba - lze ji jen prodloužit, ne však zkrátit
 • při prodeji spotřebního zboží trvá záruční doba přinejmenším 24 měsíců.
 • u potravinářského zboží činí osm dní,
 • u krmiv tři týdny a
 • u prodeje zvířat šest týdnů
 • jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím.

Je možné zkrátit záruční dobu, lhůtu?
Záruční dobu stanovenou Občanským zákoníkem může obchodník dobrovolně prodloužit. Nesmí ji však zkrátit, a to ani dohodou s kupujícím (v takovém případě by stejně platila zákonem stanovená doba).

Je nutné mít k reklamaci vždy záruční list?
Podmínkou vzniku záruky nebo uplatnění příslušných práv není předložení záručního listu! Zákazníkovi stačí jakýkoliv jiný doklad o koupi, ideálně tedy účtenka s vyznačením data a místa prodeje. Nicméně pokud si to kupující výslovně přeje, musí mu obchodník při prodeji poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Odkdy začíná záruční doba, lhůta?
Záruční lhůta začíná běžet až od převzetí věci kupujícím, tedy nikoliv například datem výroby spotřebiče.

Jak je to se záruční dobou (lhůtou) po výměně zboží za jiné?
Jestliže vám obchodník během záruční doby zboží vymění za jiné, začne běžet zcela nová záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně (opravě) součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Nezapomeňte si proto uschovat příslušný doklad.

Reklamovat je nutné bez zbytečného odkladu
Pozor však na jednu málo známou povinnost. Nehledě na dvouletou záruku musíte vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co jste je objevili). Jestliže tedy vadné zboží dál používáte a reklamaci uplatníte až později, nemusí být uznána.
 
Kdy nelze uplatnit záruku na zboží
Běžné opotřebení vs. použití nekvalitního materiálu při výrobě
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jestliže se však s obchodníkem neshodnete, kdy je například zničení bot po dvou letech způsobeno "obvyklým užíváním" (a nemáte nárok na bezplatnou opravu) a kdy jde o nevhodný, nekvalitní nebo vadný materiál použitý při výrobě zboží (a máte nárok na bezplatnou opravu), musel by rozhodnout soud, tedy nestranný soudní znalec.

Reklamace slevněného zboží nebo v akci
Komplikovanější je to také u věcí prodávaných za nižší cenu. Jestliže obchodník při nákupu výslovně označil konkrétní vady zboží a právě kvůli nim snížil cenu, nemůžete pak na tyto vady uplatnit záruku. Nicméně na případné jiné vady se záruka vztahuje.
Zmíněné pravidlo rozhodně neznamená, že byste nemohli uplatnit záruku na žádnou věc, kterou jste nakoupili se slevou či "v akci". Záruka se nevztahuje jen na výslovně označené vady. Pokud je tedy zboží pouze zlevněno bez udání důvodu, platí na něj běžná záruka podle zákona.

Reklamace věcí ze zastavárny, bazaru
Poslední výjimkou je nákup použitých věcí, typicky v zastavárně. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 
Věčná otázka: Opravit, vyměnit, nebo vrátit peníze?
Prvního půl roku - oprava nebo výměna požadovaná kupujícím
Během prvního půl roku od převzetí věci si kupující může vybrat mezi opravou a výměnou, a není-li to možné, tak mezi slevou a odstoupením od smlouvy. Podmínkou však je, že kupující před převzetím věci o vadě nevěděl nebo ji sám způsobil.

Po prvním půlroce - bezplatná oprava nebo výměna prodejcem
Ve zbytku záruční doby máte právo „jen" na bezplatnou opravu, jde-li o odstranitelnou vadu. Prodávající se však může rozhodnout, že místo opravy vám rovnou zboží vymění za jiné, takzvaně bezvadné.
 
Kdy je nárok na slevu z ceny nebo vrácení peněz (zrušení kupní smlouvy)?
Samozřejmě se můžete dohodnout i na slevě z ceny nebo na zrušení kupní smlouvy, tedy vrácení peněz - nemáte však na to automatický nárok ze zákona.
 
Neodstranitelná vada výrobku, zboží - a co teď?
Teprve pokud vadu nelze odstranit (oprava není možná), máte zákonný nárok na výměnu nebo můžete od smlouvy odstoupit, tedy nechat si vrátit peníze. Volba je na zákazníkovi.
 
Opakovaná reklamace vady zboží, výrobku - 3x a dost
Stejnou volbu - tedy výměnu zboží nebo vrácení peněz - máte, jestliže se vada vyskytne opakovaně nebo má zboží větší počet vad a nelze jej proto řádně užívat.
Právo na vrácení peněz za zboží nebo výměnu zboží máte při třetí reklamaci (tzv. 2x jste výrobek reklamovali, přicházíte reklamovat potřetí a můžete již požadovat výše uvedené).
 
Lhůta na vyřízení reklamace a co když je prodejcem porušena
Jak rychle musí prodávající rozhodnout o reklamaci
Podle zákona musí prodávající (nebo jím pověřený pracovník) rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává "doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady".

Do kdy musí být reklamace vyřízena, možnost prodloužení reklamační lhůty
Každopádně musí reklamace - včetně odstranění vady - být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit jen v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Prodejce nestihl vyřídit reklamaci do 30 dnů - co teď?
Jestliže obchodník nestihne reklamaci do 30 dnů vyřídit a zboží opravit, máte stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu - tedy můžete požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz.
 
Které zákony řeší reklamace a jak je může ovlivnit Reklamační řád
Který zákon řeší reklamace?
Základní práva při reklamaci stanoví Občanský zákoník § 619 a následující a zákon o ochraně spotřebitele § 19.

Se souhlasem zákazníka je možné dohodnout jiné podmínky
Prodávající si může s kupujícím dohodnout "něco navíc", ale jen ve prospěch zákazníka. Typicky tedy například prodloužení záruční lhůty, nikoliv její zkrácení. Výjimkou je už zmíněné prodloužení doby opravy, kdy zákazník může (nikoliv musí) souhlasit i s delší lhůtou, než stanoví zákon.
 
Někteří obchodníci si stanoví vlastní pravidla, například formou reklamačního řádu, podrobné kupní smlouvy nebo všeobecných podmínek.
Opět platí, že nesmějí být v rozporu se zákonem a zhoršovat postavení zákazníka - jinak by v tomto bodě byla neplatná, i kdyby s nimi zákazník výslovně souhlasil.
Záruční list ani obal NEpotřebujete, příslušenství a návod ale ano!
Co je nutné vzít k reklamaci?
Kromě samotného zboží vám k reklamaci stačí jen doklad o jeho zakoupení v konkrétní prodejně v určitý den. Není potřeba záruční list, natož třeba původní obal. Nemělo by však chybět příslušenství, tedy například dálkový ovladač k televizi, kabel nebo návod.

Co dělat při ztrátě paragonu, účtenky, dokladu?
Pokud jste ztratili účtenku, nezoufejte. Může vám stačit jakýkoliv jiný věrohodný doklad o nákupu. Dobrou alternativou bývá doklad o zaplacení nákupu z platební karty nebo výpis z bankovního účtu. Nicméně nemůžete-li s určitostí prokázat nákup konkrétního zboží v určitý den v dané prodejně, jste už pak odkázáni jen na dobrou vůli obchodníka.
 
Paragony, doklady, reklamační protokol, zamítnutí reklamace
Originální doklad o nákupu si ponechte i po reklamaci - obchodníkovi musí stačit kopie (kterou by si navíc měl pořídit na své náklady).

Náležitosti reklamačního protokolu
Nehledě na ústní ujištění prodávajícího, že reklamace bude vyřízena kladně, požadujte písemný protokol (reklamační protokol). Nesmí v něm chybět zejména datum reklamace, popis zboží a vady, váš požadavek (oprava, výměna, vrácení peněz) či jména obou stran.
 
Jestliže obchodník reklamaci neuzná, požadujte také písemné uvedení důvodu pro toto zamítnutí. Nepodceňujte ale ani situaci, kdy reklamaci uzná a zboží opraví nebo vymění. I v tom případě požadujte příslušný doklad, protože vám začíná běžet nová záruční doba.
 
Kde uplatnit reklamaci - u prodejce, v servisu nebo u výrobce?
Kdy může prodávající kupujícího poslat do servisního střediska?
Reklamaci vždy můžete uplatnit v provozovně, kde jste zboží koupili. Ohledně opravy vás mohou poslat do záručního servisu, ale jen v případě, že byl uveden v záručním listě. Jinak jsou povinni vyřídit reklamaci v této prodejně - nemusíte jezdit nikam jinam, například do pražské centrály společnosti, když jste z Ostravy.

"Reklamace vyřizuje kolegyně, ta tu bude zítra" - nemožné.
V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Je možné vyřídit reklamaci V JINÉM MĚSTĚ v provozovně stejného prodejce?
Ve většině případů dokonce nemusíte jezdit ani do provozovny, kde jste zboží koupili. Typicky v případě, že jste například televizor koupili v Praze, ale jinak běžně žijete ve Zlíně, kde má stejný obchodník také svou pobočku.
Podle zákona je "prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb".
V zásadě tedy platí: Pokud stejný obchodník prodává ve zmíněné zlínské prodejně stejný typ televizorů, musí reklamaci přijmout nehledě na to, že zrovna ten váš jste koupili v Praze. V opačném případě budete muset televizor odvézt nebo zaslat do jiné prodejny.
 
Kdo platí dopravu či poštovné a další náklady spojené s reklamací
Podle § 598 Občanského zákoníku má zákazník právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
Typicky jde o náklady na dopravu, ale také třeba o poštovné nebo telefonní poplatky. Mělo by však jít o účelně vynaložené náklady - takže například účtenku za taxíka můžete uplatnit jen tehdy, když jste skutečně nemohli jet vlastním autem nebo konkrétní zboží převážet hromadnou dopravou.

Kdo platí škodu způsobenou vadným výrobkem?

Kromě toho máte při oprávněné reklamaci nárok také na náhradu škody způsobené vadným výrobkem. Pokud vám například vadný přístroj zničil nábytek nebo dokonce způsobil požár v bytě, nezapomeňte prodávajícímu "vyúčtovat" i náklady související s touto škodou. V oprávněných případech můžete požadovat také náhradu ušlého zisku, například když jste si kvůli požáru nebo vytopení souseda museli vzít volno v práci a přišli tak o běžný výdělek.
 
Může prodejce požadovat pokutu, poplatek za neoprávněnou reklamaci bezvadného zboží?
Je možné např. při reklamaci počítače, kdy je prodejcem zjištěno, že nemá žádnou vadu, požadovat nějaký poplatek za neoprávněnou reklamaci?
Většinou se prodávající vymlouvají na to, že bylo potřeba nějakým znalcem nebo odborníkem posoudit vadu.
Prodávající na takovýto poplatek přesto nemá právo. Není možné omezovat práva spotřebitele tím, že reklamace bude zpoplatněna.

Pokud nějaký prodávající spotřebiteli za neuznanou reklamaci účtuje nějakou částku, měli by mu dát najevo, že s tím nesouhlasí, že prodávající jedná protiprávně.

Pokud ani pak nebude možné se s prodávajícím domluvit je možné dát podnět k prošetření České obchodní inspekci.
Poznámky k textu:
Prodávající nemá právo zpoplatnit reklamaci, která byla provedena na základě podezření kupujícího, že zboží není v pořádku.
Po zákazníkovi nelze objektivně požadovat, aby rozpoznal druh vady - zda kvůli ní může zboží reklamovat, či nikoliv. Náklady spojené s vyřízením této reklamace ponese v takovém případě prodávající.
Jakékoliv ujednání toto vylučující (například v reklamačním řádu) by bylo neplatné a protiprávní ve smyslu § 56 odst. 3 písm. b) Občanského zákoníku, podle kterého jsou nepřípustná smluvní ujednání, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.
Kritériem pro rozlišení oprávněné a neoprávněné reklamace nemůže tedy být existence nebo neexistence vady.
 
Za neoprávněnou reklamaci naopak lze označit případy, kdy kupující věděl (nebo měl a mohl vědět), že se nejedná o záruční vadu a snažil se tak zneužít své oprávnění. Je-li si totiž kupující vědom (nebo měl a mohl si být vědom), že za vadu prodávající neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám kupující způsobil), a přesto práva z odpovědnosti za vady uplatňuje, nemohou jít náklady spojené s vyřízením reklamace k tíží prodávajícího. V tomto případě lze vycházet z odpovědnosti za škodu způsobenou jednáním proti dobrým mravům (§ 424 OZ)
Spory týkající se reklamace rozhodne soud
Prodejce odmítl uznat reklamaci - co teď?
Jestliže obchodník odmítne reklamaci uznat nebo vám neproplatí související výdaje, nezbude vám než se obrátit na soud. Pokud vaši reklamaci uzná jako oprávněnou (a připomeňme si, že české právo většinou chrání právě spotřebitele jako slabší stranu kupní smlouvy), platí náklady soudního řízení a vaše výdaje za advokáta také obchodník.
 


REKLAMOVÁNÍ ZBOŽÍ Z BAZARU
(autor Mgr. Eva Stránská)
Poměrně často se dočtete o tom, jak reklamovat zboží zakoupené v kamenném obchodě – jaká máte práva, jaké jsou povinnosti prodávajícího, jak a kde reklamovat zboží a do kdy musí být reklamace vyřešena.

Ale co zboží z bazaru? Je to sice kamenný obchod, ale prodává se v něm použité zboží. Lze vůbec takové zboží vůbec reklamovat? A u koho? Otázek je více než dost. Účelem této části textu je ve stručnosti projít tyto otázky a dát odpovědi.

 
Co je to bazar a který zákon řídí reklamační odpovědnost bazaru
Když budeme chtít charakterizovat „bazar“, můžeme ho definovat jako místo, které nabízí rozmanité více nebo méně použité zboží za lákavé ceny. Pro větší názornost bude v článku slovo „bazar“ používáno místo slova „prodávající“.
Základními právními předpisy, kterými se odpovědnost za vady prodávané věci řídí je Občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele.
 
Odpovědnost za vady věci v bazaru
Ačkoliv se jedná o prodej použitého zboží, není bazar zproštěn veškeré odpovědnosti za vady. Bazar kupujícímu odpovídá za vady prodané věci, které má věc při převzetí kupujícím, a též za to, že věc má vlastnosti, které bazar při prodeji uvedl. Přičemž platí, že u věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením – těmi mohou být např. žmolky na svetru, ochozená podrážka boty, poškrábaná dřevěná deska stolu, ohmatané opěradlo židle a podobně.
I bazar je povinen prodávat zboží v požadované jakosti a s požadovanými vlastnostmi, s vlastnostmi bazarem či prodávajícím popisovanými nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávanými, popřípadě v jakosti a s vlastnostmi pro věc takového druhu obvyklými. To všechno s přihlédnutím k obvyklému opotřebení věci. Prodávané zboží musí odpovídat požadavkům právních předpisů (například normy vztahující se na mobilní telefony), být v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídat obvyklému účelu.
Jak jsem již zmínila, bazar ze zákona odpovídá pouze za vady prodané věci, které má věc při převzetí kupujícím. V tomto případě neexistuje záruční doba, po niž by prodávající odpovídal za další vady, které by se projevily po převzetí věci kupujícím. Výkladem ustanovení § 619 odst. 1 občanského zákoníku praxe dospěla k závěru, že není možné dovozovat odpovědnost bazaru za vady skryté, které při převzetí zboží existovaly, avšak vyšly najevo po době delší jak 6 měsíců od doby převzetí věci.
Samozřejmě obchodník sám ze své vůle může vlastní smluvní záruku poskytnout a pak je možné u něj uplatnit i odpovědnost za vady, které se vyskytly v záruční době bez toho, aby musely nevyhnutelně existovat v době převzetí zboží.
 
Lhůta na reklamování zboží v bazaru

Důležité je mít stále na mysli, že odpovědnost bazaru za vady se vztahuje pouze k vadám, které mělo zboží v době převzetí kupujícím – tedy standardně v době koupě. Co se týče délky záruční lhůty, bazar funguje stejně jako originální obchod a zákonná doba pro uplatnění odpovědnosti za vady věci trvá 24 měsíců. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však na kratší dobu než na dobu 12 měsíců. Tato zkrácená záruční doba musí být uvedena v dokladu o prodeji, jinak platí zákonná doba – tedy 24 měsíců.

Vyskytne-li se vada v prvních šesti měsících po převzetí zboží, uplatňuje se zákonná domněnka, že vada existovala v době převzetí zboží. A chce-li se bazar odpovědnosti zprostit, musí jednoznačně prokázat, že vada vznikla teprve po převzetí zboží a záruka se na ní tak nevztahuje. V této lhůtě lze úspěšně uplatnit i odpovědnost bazaru za vady skryté.
 
Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady

Pokud prodávaná věc není v příslušné kvalitě nebo kvantitě, má kupující právo na to, aby bazar bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou, nebo opravou. To, zda má dojít k výměně nebo opravě věci je dáno obecně volbou kupujícího - z povahy věci většinou plyne, že není možné uplatnit možnost řešení reklamace výměnou zboží, neboť při prodeji použitého zboží prodávající nemá kvalitativně shodný výrobek odpovídající prodanému. Kupující tedy musí nejprve uplatnit nárok na opravu věci a není-li ani oprava (příp. ani výměna) možná, může kupující požadovat buď přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit (a tedy vrátit koupenou věc a požadovat vrácení kupní ceny).

Pokud kupující před převzetím věci věděl, že koupená věc nemá určité vlastnosti nebo jejich nedostatek způsobil (např. věc poškodil), uvedené nároky vůči prodávajícímu, které plynou z odpovědnosti za vady věci, nemá a nemůže je požadovat.
 
Lhůta na vyřízení reklamce v bazaru
Bazar je povinen do 30 dnů ode dne provedení reklamace, reklamaci vyřídit a vady odstranit.
Kupující může souhlasit s delší lhůtou pro vyřízení reklamace, a to jednostranným výslovným prohlášením, že souhlasí s delší lhůtou. K tomuto prohlášení nemůže být nucen a za žádných okolností na něj nemusí přistoupit.
V případě, že uvedená lhůta bude překročena, má kupující právo požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy.
Nároky z odpovědnosti za vady věci je třeba uplatnit v příslušném bazaru nebo jeho pobočce, pokud ji má.
 
Reklamní triky bazarů

Nejzrádnějším propagačním sloganem bazaru může být, že „prodávané zboží je ještě v záruce“. Bazar tím chce říci, že ještě neuplynula záruční doba stanovená zákonem nebo původním prodávajícím a kupující má šanci uplatnit odpovědnost za vady zboží standardním způsobem – jako byste zboží koupili v originálním obchodě. Háček je v tom, že záruka je spojena s konkrétní smlouvou o prodeji zboží v obchodě a tato smlouva je vytvořena mezi konkrétními stranami a tyto konkrétní strany mají mezi sebou nároky plynoucí ze zákonné nebo poskytnuté záruky. Ale kupující v bazaru není tou konkrétní stranou. Je pouze osobou, která uvěřila reklamnímu triku, nenastupuje do práv původního kupujícího.

Pokud kupující uvěří tomuto šikovnému reklamnímu sloganu, neznamená to, že je nenapravitelně napálen marketingovou strategií bazaru. S původním kupujícím může uzavřít písemnou smlouvu o postoupení pohledávky z odpovědnosti za vady podle ustanovení § 524 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na jejím základě pak lze uplatnit práva z odpovědnosti za vady vůči původnímu prodávajícímu (nikoliv tedy vůči bazaru).

 
Zboží prodané v záruční lhůtě prvního prodávajícího, které je prodáno v bazaru

Pokud kupující uvěří tomuto šikovnému reklamnímu sloganu, neznamená to, že je nenapravitelně napálen marketingovou strategií bazaru. S původním kupujícím může uzavřít písemnou smlouvu o postoupení pohledávky z odpovědnosti za vady podle ustanovení § 524 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na jejím základě pak lze uplatnit práva z odpovědnosti za vady vůči původnímu prodávajícímu (nikoliv tedy vůči bazaru).

Stejně tak je možné, aby původní kupující vystavil novému kupujícímu plnou moc k uplatnění odpovědnosti za vady. Samozřejmě může původní kupující po dohodě s novým kupujícím vůči původnímu prodávajícímu postupovat sám svým jménem ve prospěch nového kupujícího.

Na otázku, zda součinnost těchto dvou osob – tedy původního a nového kupujícího – bude jednoduchou záležitostí a nový kupující může tedy bez patřičné opatrnosti spotřebitele z bazaru koupit cokoliv a podlehnout reklamě jakékoliv, si už musí odpovědět každý návštěvním bazaru sám.

 
Normální obchod a bazar
Jak je zřejmé odpovědnost za vady věci prodávané v bazaru, nároky kupujícího z odpovědnosti za vady a lhůty se v mnoha ohledech neliší od odpovědnosti „normálního“ obchodu.  Ale jak vyplývá z celé této části článku bazar a obchod, byť oba jsou v postavení prodávajícího, nejsou identická slova.

Bazar bychom proto mohli také charakterizovat jako „něco mezi klasickým originálním obchodem a obyčejným člověkem – nepodnikatelem, který chce jen něco prodat“.
Lhůty pro uplatnění odpovědnosti za vady má bazar společné s originálním obchodem, rozsah odpovědnosti za vady má společný s prodávajícím - nepodnikatelem.

 

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU NEVHODNÉHO DÁRKU ČI ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V KAMENNÉM OBCHODĚ NEBO PO INTERNETU
 
(autor textu MUDr. Zbyněk Mlčoch)
Věnovali jste vašemu blízkému krásný dárek a zjistili, že už má doma úplně stejný? Nebo jste prostě špatně odhadli jeho vkus? Nevejde se do svetru, který jste mu koupili? Nebo jste mu objednali dárek přes internet, ale do slíbeného termínu nic nepřišlo?
 
Nákup přes internet - do 14 dnů můžete vrátit zboží bez udání důvodu
Lhůta na vrácení zboží zakoupeného přes internet
Jestliže jste zboží koupili přes internet, telefonicky či přes teleshopping, můžete jej do 14 dnů vrátit i bez udání důvodu.
 
Tato možnost vyplývá přímo z Občanského zákoníku § 53 odst. 7 a je na ní tedy automatický nárok. Nezáleží na tom, zda ji prodejce výslovně zmiňuje na webu nebo v obchodních podmínkách. Zboží musí být nepoužívané a v původním obale (není však vaše zákonná povinnost vrátit zboží v původním obale!!!).
 
Podobně můžete odstoupit od kupní smlouvy i v dalších případech, kdy si zboží nekoupíte přímo v kamenném obchodě a nemůžete si jej tedy vyzkoušet nebo alespoň prohlédnout. Zákon hovoří o "uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku". Podmínkou však je, že jde o takzvané spotřebitelské smlouvy, tedy že prodávajícím je podnikatel a kupujícím "běžný občan".

Je možné odstoupit od koupě když zboží nepřišlo ve slíbeném termínu?
Odstoupit od smlouvy lze také, když vám v obchodníkem uvedeném termínu nic nepřišlo.
 
Nákup na předváděcí akci - do 14 dnů můžete vrátit zboží bez udání důvodu
Podobné podmínky platí i pro tzv. předváděcí akce, kdy je zboží prodáváno mimo prostory běžně užívané k podnikání. I v tomto případě máte právo (podle Občanského zákoníku §57) odstoupit od koupi bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Více zde.
Zboží z běžné "kamenné" prodejny a vrácení zboží - je to složitější
Naopak při všech ostatních nákupech nemáte na "bezplatné" vrácení zboží zákonný nárok. U kamenných obchodů, kde jste si zboží mohli prohlédnout a vyzkoušet, tedy záleží jen na prodávajícím, zda vám takovou možnost dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost.
 
Většina prodejců však bez problémů vymění nepoužité (nejlépe nerozbalené) zboží za jiné ve stejné nebo vyšší hodnotě. Ani to však neplyne automaticky ze zákona.
 
Pokud ale prodejce před nákupem výslovně slíbí, že zboží lze bez sankcí vyměnit, je tímto vlastním (dobrovolným) slibem vázán.
Nespokojte se ale s ústním ujištěním prodavače. Takový slib by měl mít písemnou podobu, ať už formou veřejného prohlášení (leták v prodejně, tisková zpráva na webu, ustanovení v obchodních podmínkách) nebo individuální dohody (kupní smlouva, doklad o nákupu).
Objednáte na internetu, vyzvednete v obchodě
Někteří prodejci nabízejí nákup přes internet, přičemž objednané zboží si můžete kromě jiného vyzvednout také osobně ve výdejním centru (prodejně). I v takovém případě však platí práva týkající se smlouvy přes internet, nikoliv kamenné prodejny.
 
Podle zákona je totiž rozhodující nikoliv forma předání zboží, ale způsob uzavření kupní smlouvy.
 

Pozor však na situace, kdy si přes internet například jen "(ne)závazně rezervujete" zboží v prodejně, a kupní smlouvu pak fakticky uzavřete až v prodejně poté, co si zboží prohlédnete.
 
Důležitých je 14 dnů - odkdy 14denní lhůta na vrácení zboží začíná běžet?
Jak se počítá 14 dnů, během nichž můžete odstoupit od smlouvy u nákupů přes internet, telefon nebo jiných "dálkových" forem?

Kdy začíná 14ti denní lhůta na vrácení zboží a patří do ní i víkendy?
Rozhodující není den objednávky zboží, ale až den jejího doručení. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní.

14denní lhůta mi končí o víkendu - co mám dělat, když zboží nemůžu z pošty poslat?
Nicméně připadne-li poslední den této čtrnáctidenní lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem až nejblíže následující pracovní den (typicky pondělí)
.
 
Kdy je možné nejpozději doručit odstoupení od kupní smlouvy, od koupi?
Odstoupení od kupní smlouvy
však v poslední den lhůty nestačí jen odeslat. Musíte jej v tento den prokazatelně oznámit (doručit) prodávajícímu. Klasický dopis tedy pošlete raději tři dny předem, nejlépe doporučeně. Oznámení mailem sice stačí až v poslední, čtrnáctý den, ale tak, aby si jej adresát mohl reálně přečíst během své provozní doby. Navíc vznikne-li spor ohledně doručení mailu, bude důkazní povinnost na straně odesílatele.
 
Reklamační formulář na webu obchodníka
Seriózní obchodníci nabízejí příslušný reklamační formulář přímo na svém webu. Stačí jej tedy vyplnit, odeslat přes web a hlavně si pak schovat potvrzení od prodejce o doručení takového oznámení.
 
Oznámení o odstoupení od koupě je nutné oznámit do 14 dní, zboží můžete poslat později
Čtrnáctý den je nicméně rozhodující jen pro oznámení (doručení) odstoupení od smlouvy. Stačí tedy, když toto odstoupení oznámíte prodávajícímu včas, zatímco samotné zboží můžete poslat zpátky až třeba patnáctý den - nárok na jeho vrácení tím neztratíte.
 
Prodloužení reklamační doby až na 3 měsíce za situace kdy na webu nemá obchodník informace požadované zákonem
Jestliže však obchodník, prodávající zboží "dálkovým způsobem", při nákupu neuvedl informace požadované zákonem, prodlužuje se čtrnáctidenní lhůta automaticky na tři měsíce.

Zmíněné povinné informace stanoví odstavec 4 zmíněného paragrafu 53 Občanského zákoníku. Typicky jde o název, identifikační číslo či sídlo obchodníka, název a hlavní charakteristiky zboží, konečnou cenu či náklady na dodání.

Pokud vám obchodník sdělí chybějící informace dodatečně, počítá se (teprve) od tohoto okamžiku čtrnáctidenní lhůta místo tříměsíční.
 
Do kdy musí prodejce poslat peníze za vrácené zboží koupené přes internet
Poté, co zboží zakoupené přes internet, telefon, teleshopping či podobnými způsoby vrátíte prodávajícímu (přesněji řečeno odstoupíte od smlouvy), musí vám vrátit cenu zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Kdo hradí náklady při vácení zboží koupeného přes internet?
Při vrácení zboží zakoupeného "na dálku" v zákonné lhůtě 14 dnů (případně zmíněných tří měsíců) si obchodník nemůže klást žádné další podmínky nad rámec zákona.
 
Kdo platí poštovné nebo kurýra u vráceného zboží zakoupeného přes internet?
Má nárok pouze na "náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží". Může po vás tedy požadovat zaplacení dopravy (poštovného) jak směrem k vám, tak zpátky k němu. Počítejte´proto s tím, že při vrácení zboží vám proplatí jen cenu samotného zboží. Poštovné už zpátky nejspíš nedostanete.
 
Z vlastních peněz také budete muset zaplatit náklady na odeslání zboží od vás zpátky k prodávajícímu. V každém případě však stačí odeslání klasickou poštou, nemusíte nikam jezdit (například do skladu nebo prodejny obchodníka) ani platit kurýra.
 
Můžu dostat od prodejce pokutu za to, že jsem vrátil zboží zakoupené přes internet do 14 dnů?
Kromě zmíněných skutečných nákladů vám obchodník nesmí účtovat žádné sankce, pokuty či poplatky.
 
Původní obal
Vracené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návod a další dokumenty.
 
V ideálním případě byste měli zboží vracet v původním obalu, není to však vaší zákonnou povinností. Počítejte však s tím, že náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu si pak obchodník může připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům - zákon mu to dovoluje.
 
Klasický obchod si může také určit podmínky pro vrácení - například povinnost vrátit pouze neotevřené zboží, nutnost původního obalu, zaplacení sankčního poplatku či nutnost výměny za jiné zboží v přinejmenším stejné ceně.
Zákon má přednost před obchodními podmínkami
Platí přednostně zákon nebo kupní smlouva či obchodní podmínky prodejce?
I když jste podepsali kupní smlouvu nebo obchodní podmínky, kde například internetový prodejce výslovně nepřipouští možnost vrácení zboží nebo povinnost vracet jej nerozbalené, je rozhodující znění zákona.
 
Obecně platí, že spotřebitelské (běžné kupní) smlouvy se mohou odchýlit od zákona pouze ve prospěch nakupujícího, nesmějí tedy omezit jeho práva (lze například prodloužit lhůtu pro vrácení zboží, nikoliv ji zkrátit pod zákonných 14 dnů).
 
Co dělat když při objednávce přes internet došlo vadné nebo jiné zboží?
Přišlo jiné zboží z internetového obchodu - je lepší reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy?
Situace, kdy vám přes internet přišlo zcela jiné zboží, než jaké jste si objednali, se považuje za klasickou reklamaci. Tento postup je pro zákazníky výhodnější než zmíněné odstoupení od smlouvy - zejména proto, že veškeré související náklady musí platit prodávající (zejména poštovné a podobně).
 
Které zboží a služby nelze vrátit
Ani u internetových a podobných nákupů nelze vrátit určité druhy zboží nebo služeb (jedině že byste se na tom s prodávajícím výslovně dohodli - tedy si možnost vrácení smluvili).

Podle zákona nemůže nakupující odstoupit od těchto smluv:
 • poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (například akcie)
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (například oblek nebo počítač "na míru"), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (například potraviny)
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • od smluv spočívajících ve hře nebo loterii
Zajímavostí je, že zákon při nákupu na internetu nezakazuje vracení spodního prádla nebo věcí osobní hygieny.


PRÁVA KUPUJÍCÍHO V KOSTCE
Odstranitelná a neodstranitelná vada
ODSTRANITELNÁ VADA - jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
NEODSTRANITELNÁ VADA - jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

JINÁ VADA - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 
VADA VZNIKLÁ PŘI MONTÁŽI - vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 
VADA U POUŽITÉHO ZBOŽÍ - má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
KDE REKLAMOVAT ZBOŽÍ - práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
 
LHŮTA NA REKLAMACI - doba, kterou má prodávající na to, aby věc opravil, činí 30 dnů od okamžiku reklamace. Pokud to do té doby nestihne, může kupující odstoupit od smlouvy.
 
REKLAMAČNÍ DOBA A PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY - doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen
vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání
VÝMĚNA ZBOŽÍ A NOVÁ ZÁRUČNÍ DOBA - dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

MODELOVÁ SITUACE - REKLAMACE ZBOŽÍ V KAMENNÉM OBCHODĚ, V BAZARU A OD KAMARÁDA
Petr zjistil, že už ho nebaví jíst v posteli a tak se rozhodl koupit stůl.
a) koupil nový stůl v obchodě
Petr má tak právo vady reklamovat v min. dvouleté zákonné lhůtě a jednoduše řečeno vadou bude nedostatek jakékoliv vlastnosti, který není vyvolaný opotřebením věci.
b) koupil použitý stůl v bazaru
Petr má právo reklamovat stůl v min. dvouleté lhůtě (i bazar je obchod a vztahuje se na něj tedy zákonná úprava koupě zboží v obchodě). V prvním šesti měsících od převzetí věci se za reklamovatelné vady  považují vady, které měl stůl v době převzetí věci a vady skryté. V době mezi začátkem sedmého měsíce od převzetí věci do doby dvou let od převzetí věci může reklamovat pouze vady, které mělo zboží při převzetí (nikoliv už vady skryté, tedy takové, které se projevily až po převzetí věci a po šestiměsíční lhůtě od převzetí).

c) koupil stůl od svého kolegy v práci – zedníka Václava
Petr má právo reklamovat vady, ale pouze v obecné půlroční lhůtě a vytknout může vady, které mělo zboží v době převzetí věci a vady skryté.

 
 

 

Skoč na navigaci
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím